du är här

 
I ett redan fantastiskt böljande parklandskap är våra tillägg små. Små men effektiva.
Parken rustas upp, gallras och kompletteras med en infrastruktur som "tänder" ett antal platser och lockar besökaren djupare in i parken.
Platserna är sammanlänkade via siktlinjer.
Här placeras parkPODar som erbjuder basfunktioner som gör parken tillgänglig, trygg och användbar.
- sittmöjlighet
- soptunna
- belysning
Utplaceringen av parkPODarna bildar den första etappen i parkens utbyggnad. Runt dessa iordningsställs ytor för specifika aktiviteter.
Utbyggnaden kan med fördel sträcka sig över flera år, lokala initiativ och synpunkter kan inkorporeras allt eftersom.


POD i landskapet

POD detalj

POD bestyckad med belysning, solcell, soptunna, bord, ryggstöd, värme och WiFi


 
POD i landskapetsituationsplan

 
situationsplan utsnitt


situationsplan utsnitt

sektion

 
 
förslag till konstverk